അരുവിക്കരയിലെ “വികസനം”

അരുവിക്കരയിലെ “വികസനം” പുറംലോകം അറിയാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം.. കഷ്ടം തന്നെ.
എന്നാൽപ്പിന്നെ എന്റെ വക ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ചിത്രം.
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s