കാഞ്ചനമാലയുടെ ‘അടുത്ത’ കേന്ദ്രങ്ങള്‍!!!

‘എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീന്‍’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മഹാവിജയം ചിലരെയൊക്കെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നു സംശയം. ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കാഞ്ചനമാല സന്തുഷ്ടയാണോ എന്നാണ് ഇവരുടെ അന്വേഷണം. അവര്‍ സ്വന്തം ഉത്തരങ്ങളുമായി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതില്‍ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നവര്‍ക്കോ കാഞ്ചനമാലയ്ക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവര്‍ക്കോ മുഖങ്ങളില്ല -അവര്‍ കാഞ്ചനയോട് ‘അടുത്ത’ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്.
….read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s