ശ്രുതിതരംഗം

എന്റെ സഹപാഠിയും പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ ബി.എസ്.രാജേഷ് അവന്റെ സുഹൃത്തായ ആര്‍.ശ്രീകേഷുമൊത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രമാണിത്.
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s