നരഭോജികള്‍!!!

ഇവിടിപ്പോ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത് പാവം മനുഷ്യനെ മാത്രമാണല്ലോ! ഭാരതത്തിലുള്ളവർ താമസിയാതെ പൂർണ്ണ നരഭോജികളായി മാറുമോ?
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s