മറുപടിക്കായി…

ഇന്ത്യന്‍ പോലീസ് സര്‍വ്വീസിലാണ് ഉദ്യോഗമെങ്കിലും സേവനകാലാവധിയുടെ 90 ശതമാനവും ഡോ.ജേക്കബ് തോമസ് കാക്കിയണിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാക്കിയണിയാന്‍ അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ളവര്‍ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നു പറയുന്നതാണ് സത്യം.
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s