സമാന്തരം!!!

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിന് 150 വര്‍ഷം തികയുന്നു. കേരളത്തിലെ ആദ്യ കലാലയം. പക്ഷേ, അവിടത്തെ പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കൂട്ടിന് ഇപ്പോഴും ഒരു ഏകോപിത രൂപമില്ല. വിവിധ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളിലായി വെവ്വേറെ പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരുടേതായി ഒരു സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍സ് ഫോറം ഉണ്ടെന്നും കേള്‍ക്കുന്നു. രാജകലാലയത്തിന് ഇതു മതിയോ?
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s