അവന്‍…

അവന്‍ ആരാണ്?
അവനുമായി എനിക്കെന്ത് ബന്ധം?
അവനായി ഞാനെന്തിനു സംസാരിക്കണം?
അവനെപ്പോലെ ഞാനും ‘രാജ്യദ്രോഹിയാണ്’!
….read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s