ചരിത്രം തിരുത്തുന്നവര്‍!!!

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏതാണ്? തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് എന്ന് ചരിത്രരേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1866ല്‍ സ്ഥാപിതമായ യൂണിവേഴിസിറ്റി കോളേജ് ഈ വര്‍ഷം 150-ാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 1991ല്‍ 125-ാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് തന്നെയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ 200-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷവുമായി ആദ്യത്തെ കോളേജ് എന്ന അവകാശവാദവുമായി മറ്റൊരു കൂട്ടര്‍ രംഗത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. എന്തൊരു മറിമായം!
….read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s