മതനിരപേക്ഷത

മതനിരപേക്ഷത അഥവാ മതേതരത്വം എന്നാല്‍ എന്ത്? എല്ലാ മതങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെയും തുല്യ ബഹുമാനത്തോടെയും കാണാന്‍ കഴിയുക എന്നതിനാണ് മതനിരപേക്ഷത എന്നു പറയുക എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു മതേതരവാദിയാണെന്നും മതനിരപേക്ഷത ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാന്‍ എനിക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ടെന്നും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.
….read more

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s