പാളാത്ത പ്രതീക്ഷ, പ്രവചനവും

ലക്കം 2125 കലാകൗമുദി പുറത്തിറങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തെ 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ പൂര്‍വ്വാവലോകനത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷമുള്ള വിലയിരുത്തല്‍ തന്നെ. വാരികയെടുത്ത് നേരെ പകുതിവെച്ചു തുറന്നാല്‍ വായിച്ചുതുടങ്ങാം. നമ്പര്‍ 42 മുതല്‍ 57 വരെ 16 പേജുകള്‍.
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.