ഈ സമരം ആര്‍ക്കുവേണ്ടി? എന്തിനുവേണ്ടി?

ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഫീസ് ഘടനയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കിപ്പറയാം.
* 161 സീറ്റുകളില്‍ ഫീസ് 5,00,000 രൂപയില്‍ നിന്ന് 25,000 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
* 264 സീറ്റുകളില്‍ ഫീസ് 5,00,000 രൂപയില്‍ നിന്ന് 2,50,000 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
* 425 സീറ്റുകളില്‍ തലവരി പൂര്‍ണ്ണമായി ഒഴിവായി മെരിറ്റ് വന്നു.
* 471 സീറ്റുകളില്‍ ഫീസ് 1,85,000 രൂപയില്‍ നിന്ന് 2,50,000 രൂപ ആയി വര്‍ദ്ധിച്ചു.
* 35 ശതമാനം മാനേജ്‌മെന്റ് സീറ്റുകളിലെ ഫീസ് 8,00,000 രൂപയില്‍ നിന്ന് 11,00,000 രൂപയായി വര്‍ദ്ധിച്ചു.
എന്തിനാണ് യു.ഡി.എഫ്. സമരം ചെയ്യുന്നത്? 65,000 രൂപ വീതം 471 സീറ്റുകളിലും 3,00,000 രൂപ വീതം പണക്കാര്‍ പഠിക്കുന്ന മാനേജ്‌മെന്റ് സീറ്റുകളിലും വര്‍ദ്ധിച്ചത് പിന്‍വലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട്. ആ നാമമാത്രമായ കുറവിനു വേണ്ടി ഈ വര്‍ഷത്തെ കരാറിലൂടെ കൈവരിച്ച മറ്റു നേട്ടങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടെന്നു വെയ്ക്കണം എന്നാണോ?
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.