നന്മയുടെ പ്രതിധ്വനി

ഒരു നല്ല കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പേരെ അറിയിക്കുന്നത് അത് ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുന്നതിനു കാരണമാകുമെന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമാണ് ഈ കുറിപ്പിനാധാരം. പ്രതിധ്വനി എന്ന സംഘടന ഇനി ഒരു പക്ഷേ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചാലും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ബിന്ദു എന്ന നിര്‍ധനയുവതി തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ആ പേര് മനസ്സില്‍ ഓര്‍ത്തുവെയ്ക്കും. സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകള്‍ തടസ്സമായപ്പോള്‍ ബദല്‍ മാര്‍ഗ്ഗം തേടിയ മേയര്‍ പ്രശാന്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന നടപ്പാക്കാനിറങ്ങിയ ടെക്കികളായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘവും പ്രതീക്ഷയുടെ തീനാളങ്ങളാണ്. നന്മ മരിക്കുന്നില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ്.
….read more

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.