വരൂ… അമേരിക്കന്‍ ചാരനാവാം!!!

ഒരു മാസം 10.25 ലക്ഷം മുതല്‍ 12.75 ലക്ഷം വരെ രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിയെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു? ഒന്നു ശ്രമിച്ചാലോ? പക്ഷേ, ശമ്പളമുണ്ടെങ്കിലും ജോലിയുടെ പേരില്‍ മേനി നടിക്കാനാവില്ല. കാരണം തസ്തിക ഇതാണ് -അമേരിക്കന്‍ ചാരന്‍. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിയുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ശമ്പളം ഇനിയും കൂടും. പ്രതിവര്‍ഷം കുറഞ്ഞത് 1.80 ലക്ഷം മുതല്‍ 2.25 ലക്ഷം വരെ അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ പ്രതിഫലം ഉറപ്പ്. അതായത് 1.23 കോടി മുതല്‍ 1.54 കോടി ഇന്ത്യന്‍ രൂപ!! മലയാളത്തില്‍ നല്ല പ്രാവീണ്യമുണ്ടാവണം എന്നതാണ് പ്രധാന യോഗ്യത. വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന മാവോവാദി സാന്നിദ്ധ്യമാണ് കേരളത്തില്‍ ഒരു ചാരനെ നേരിട്ട് നിയമിക്കാന്‍ അമേരിക്കന്‍ ചാരവിശാരദന്മാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയ്ക്കു താല്പര്യമുള്ള പലതും കേരളത്തിലുണ്ട്. അമേരിക്കയില്‍ ‘വളരെ ഗൗരവമുള്ളത്’ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മേഖലയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം.
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.