ബജറ്റ് ചോര്‍ച്ചയിലെ എംബാര്‍ഗോ ചിന്തകള്‍

എന്താണ് ബജറ്റ് അവതരണം? ‘സര്‍, കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 2017-18ലെ ബജറ്റ് ഞാന്‍ നിയമസഭയുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്’ -ഇത്രയും പറഞ്ഞാല്‍ ബജറ്റ് അവതരണമായി. ഇതിനു ശേഷം നടക്കുന്നത് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിന്റെ വായന മാത്രമാണ്. ഇതു പറയുന്നതിന്റെ പേരില്‍ യു.ഡി.എഫ്. അനുകൂലികള്‍ എന്നെ കടിച്ചുകീറാന്‍ വന്നേക്കാം. ഒരു കാര്യവുമില്ല. ബജറ്റ് അവതരണം സംബന്ധിച്ച ഈ റൂളിങ് യു.ഡി.എഫ്. കാലത്തെ സ്പീക്കര്‍ എന്‍.ശക്തന്റേതു തന്നെയാണ്. 2015 മാര്‍ച്ച് 13ന് കെ.എം.മാണി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ -‘സര്‍ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 2015-16ലെ ബജറ്റ് ഞാന്‍ നിയമസഭയുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്’. ഇതു തന്നെ ബഹളത്തിനിടെ ആരും കേട്ടില്ല, ശക്തനൊഴികെ!!
…..read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.