മാലിന്യത്തിന്റെ ‘സത്യകഥ’

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിനു മുന്നിലെ മാലിന്യം തള്ളലാണ് ആദ്യം ചര്‍ച്ചാവിഷയമായത്. അതിനു തെളിവായി വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍, മാലിന്യം തള്ളലല്ല മറിച്ച് ജീവകാരുണ്യമാണ് അവിടെ നടന്നതെന്ന് പിന്നീട് വാദമുണ്ടായി. ഒരു വിഷയമുണ്ടാവുമ്പോള്‍ അതിന്റെ പല വശങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരാം. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് നേര്‍ വിപരീതമായിരിക്കും പിന്നീടു വരുന്ന വ്യാഖ്യാനം. എന്നാല്‍, സത്യം ഈ 2 വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ എവിടെയോ ആയിരിക്കും എന്ന് ഈ അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
….read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s