കേരളത്തിലെ മികച്ച കോളേജ്

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജാണ്. പറയുന്നത് ചില്ലറക്കാരല്ല. രാജ്യത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവാരമളക്കുന്ന റാങ്കിങ്ങില്‍ കോളേജുകളുടെ പട്ടികയില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത് സമൂഹത്തിലെ വരേണ്യര്‍ ‘തല്ലിപ്പൊളികള്‍’ എന്നു മുദ്രകുത്തിയ പാവങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജാണ്. കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവര്‍ക്ക് (എന്‍.ഐ.ആര്‍.എഫ്.) രാജ്യത്തെ മികച്ച 100 കോളേജുകളുടെ പട്ടിക കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതില്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിന്റെ സ്ഥാനം 18, കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും മുന്നില്‍. രാജ്യത്തെ 1,500 ഓളം കോളേജുകളുമായി മത്സരിച്ചിട്ടാണ് ഈ 18-ാം സ്ഥാനം എന്നോര്‍ക്കണം!! 100 മികച്ച കോളേജുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഏക സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനവും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് തന്നെ!!
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.